Wie zijn wij

Wie zijn wij

Interaktie-Buro
Tiny Beemsterboer (1946)

Maatschappelijk werkster
Na een aantal jaren in verschillende sectoren (o.a. onderwijs en kindertehuizen) als maatschappelijk werkster werkzaam te zijn geweest startte ik in 1980 mijn Interaktie Buro.
Zelfstandig onderneemster
Dit kon ontstaan doordat er brede belangstelling en vraag was ontstaan voor de communicatietrainingen gebaseerd op het model van Thomas Gordon, nadat ik in 1979 de opleiding had gevolgd voor Gordon-Communicatietrainer.

Trainer
Geautoriseerd en met ruime ervaring in het geven van de verschillende effectiviteitstrainingen zocht en vond ik opleidingen en cursussen ter verbreding en verdieping. Zo volgde ik o.a. cursussen NLP, Bert Hellinger, Byron Katie, Aletha Solter, Emmi Pikler, PRI ( Past Reality Integration van Ingeborg Bosch) en studeerde eerder af aan de theaterschool (1985) in Amsterdam tot Docent drama.
Theaterdocent
Als docent verzorgde ik lessen drama op middelbare scholen en beroepsopleidingen, regisseerde musicals en begeleidde afstudeeropdrachten naar presentatie of voorstelling. Als freelancer verzorg ik workshops op aangevraagde thema’s tijdens conferentie- studie- bijscholing- en teambuildingsdagen en voer de regie. Door opleiding tot lach-animator (2008) kunnen lachworkshops voor groepen worden aangevraagd.
Samenwerking
In 1991 kreeg ik het verzoek om samen met de adviseur psycho sociale problematiek bij het (toenmalig) GMD een pilotproject voor hun clienten te ontwikkelen en uit te voeren. De trajecten richtten zich op het verwerven van een nieuw arbeids- en toekomstperspektief van deelnemers die vanwege psychische
en/of lichamelijke beperkingen hun oude beroep niet meer konden uitoefenen. De positieve evaluatie resulteerde in toenemende vraag en continuiteit in het op maat leveren van groeps- en individuele trajecten voor clienten van bedrijven, instituten en arbodiensten die zich direct of indirect met reintegratie en loopbaanbegeleiding bezighouden. In 1994 besloot ik een deel van deze werkzaamheden in nauwe samenwerking met voor Interaktie Buro werkende freelancers uit te voeren, zoals beroepskeuze adviseurs, trainers, coaches, therapeuten en acteurs. Vanaf 2000 kreeg ik de kans voor consulenten en coaches in opleiding bestaande modules te verzorgen en nieuwe te ontwikkelen en uit te voeren.
2018
Mary Gordon
Roots of Empathy
nu ook in
Nederland
Mary Gordon(Canada) is grondlegster van het programma Roots of Empathy. Ze ontwikkelde een programma met een baby in de klas. In haar boek Roots of Empathy: changing the world, child by child valt hierover meer te lezen.

Van scholen wordt steeds meer verwacht dat zij niet alleen lesgeven in rekenen, taal en lezen, maar dat zij zich ook nadrukkelijker richten op het sociaal-emotioneel leren van leerlingen. Sociaal emotioneel leren helpt kinderen om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen die hun eigen emoties begrijpen, kunnen zich ook beter inleven in anderen waardoor er minder snel conflicten ontstaan. Het ontwikkelen van empathie is hierbij één van de belangrijkste kwaliteiten. Er zijn verschillende programma’s ontwikkeld om leraren houvast te geven bij het vormgeven van lessen, die de sociale vaardigheid van kinderen bevorderden. Het vraagt veel van leraren om zich te bekwamen in het werken met deze methoden. Er is echter nog een andere manier om empathie bij kinderen te vergroten, waarbij de leerkracht niet eerst zelf op cursus moet: een baby als leraar in de klas! Roots of Empathy is een wetenschappelijk onderbouwd klassikaal programma, dat significant effect heeft op het verminderen van agressie onder schoolkinderen, door het vergroten van de sociaal emotionele competentie en het bevorderen van empathie. Het pesten neemt af voor lange termijn en de kinderen vertonen meer pro-sociaal gedrag.

Initiatieven zijn vanaf 2008 ondernomen om dit bestaande en waardevolle programma op de basisscholen in Nederland geïntroduceerd te krijgen. Al in 4000 schoolklassen verspreid over elf landen worden er baby’s ingezet. Schooljaar 2018/19 kregen een aantal basisscholen in Rotterdam de primeur. Schooljaar 2019/20 wordt het opleiden van instructeurs en het uitrollen van het programma op noord-hollandse basisscholen als wenselijk en mogelijk gezien.

Beeldende kunst
Vanuit mijn persoonlijke en beroepsmatige leven bestaat interesse voor en raakvlakken met de beeldende kunst.

Aangrijpende persoonlijke en maatschappelijke gebeurtenissen vormde de bron voor het ontwikkelen en uitgeven van (ideële) thema-kunst. Door bestaande netwerken met beeldende kunstenaars is Inter-Art geboren.