Reïntegratie

Reïntegratie &
loopbaanbegeleiding
Sinds 1991 worden reïntegratietrajecten ontwikkeld en uitgevoerd.

De trainers en therapeuten hebben ruime ervaring en specifieke deskundigheid, en werken onder de verantwoordelijkheid van Interaktie-Buro. Hierdoor wordt de inhoud van de trajecten steeds op maat geleverd en blijft deze aansluiten bij persoonlijke vraag of problematiek en maatschappelijke ontwikkelingen.

Doelgroep betreft mensen die

 • op zoek zijn naar werk dat hen inspireert, voldoening en energie oplevert
 • twijfels hebben over of juist prijs stellen op een arbeidsactief leven
 • moeite hebben zich te orienteren op de arbeidsmarkt
 • rekening moeten houden met psychische en fysieke beperkingen
Beroepenheroriëntatie
individueel
Als mensen meer voldoening uit hun werk willen halen, enige tijd ziek of arbeidsongeschikt zijn geweest, is het oriënteren op en kiezen van een nieuw beroep vaak lastig. Mensen kunnen moeite hebben met het verlies van het oude beroep, of mogelijk opgelucht, maar onzeker over wat hun toekomstmogelijkheden zijn, of bang opnieuw te zullen uitvallen.

Door gestructureerd aanbieden van op de persoon afgestemde oefeningen en opdrachten worden belanghebbenden individueel begeleid bij het ontwikkelen van een reëel toekomstbeeld.

Dit traject beoogt:

 • zicht geven op eigen mogelijkheden en vaardigheden
 • zicht geven op eigen affiniteiten t.a.v. beroepsmogelijkheden
 • zelf verantwoordelijk maken voor zoekproces
 • structuur bieden zodat men tot een haalbare beroepskeuze kan komen

Doelgroep:

 • mensen die twijfels hebben of juist prijs stellen op een arbeidsactief leven
 • mensen die moeite hebben zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt
 • mensen met psychische en/of fysieke beperkingen

Standaard gaat een intakegesprek aan deelname vooraf.

Coaching
In een aantal gevallen zal coaching vooraf gaan of deel uitmaken van beroepenherorientatietraject bedoeld om persoonlijke vraagstellingen te kunnen onderzoeken of innerlijke belemmeringen op te kunnen ruimen.

Psycho-sociale consultatie
Psycho Sociale Consultatie wordt voorafgaand of tussentijds geadviseerd en ingezet voor het verkrijgen van advies over psychische problematiek en psychische draag- en spankracht en beoogt o.a:
 • helder krijgen en inschatten van de psycho–sociale problematiek in relatie tot arbeid of reintegratie
 • verkrijgen van psycho-sociale diagnostiek en daaruit voortvloeiend advies en verwijzing
 • onderzoek naar de prognose over veranderbaarheid en reintegratie
 • het geven van inzicht en uitleg aan belanghebbende over zijn psychische en emotionele mechanisme

Ook kan het als een op zichzelfstaande consultatie worden aangevraagd.

Effectiviteitstrainingen
De (Gordon) communicatietraining voor het verwerven van persoonlijke en professionele effectiviteit kunnen als deel van het traject of los daarvan worden geadviseerd of aangeboden.

Ook kan aanvraag uitgaan van werkgever, reïntegratiebedrijf, uitkerende instantie of particulier en bedoeld voor volwassenen die:

 • arbeidsconflicten of belemmeringen in functioneren ervaren
 • tijdens reïntegratie er achter komen dat verkrijgen van weerbaarheid noodzakelijk is voor een succesvolle terugkeer op de arbeidsmarkt
 • uit arbeidsproces zijn geraakt of dreigen te raken door moeite met het stellen van grenzen of ontbreken van vaardigheden om op adequate manier met onacceptabel gedrag van anderen of conflicten om te gaan