Reïntegratie

Reïntegratie &
loopbaanbegeleiding
Sinds 1991 worden reïntegratietrajecten ontwikkeld en uitgevoerd.

De trainers en therapeuten hebben ruime ervaring en specifieke deskundigheid, en werken onder de verantwoordelijkheid van Interaktie-Buro. Hierdoor wordt de inhoud van de trajecten steeds op maat geleverd en blijft deze aansluiten bij persoonlijke vraag of problematiek en maatschappelijke ontwikkelingen.

Verzorgen van loopbaanbegeleiding en reïntegratietrajecten voor particulieren en cliënten van arbodiensten en verzekeringsorganen.

Doelgroep betreft mensen die

 • op zoek zijn naar werk dat hen inspireert, voldoening en energie oplevert
 • twijfels hebben over of juist prijs stellen op een arbeidsactief leven
 • moeite hebben zich te orienteren op de arbeidsmarkt
 • rekening moeten houden met psychische en fysieke beperkingen
Beroepenheroriëntatie
individueel
Als mensen meer voldoening uit hun werk willen halen, enige tijd ziek of arbeidsongeschikt zijn geweest, is het oriënteren op en kiezen van een nieuw beroep vaak lastig. Mensen kunnen moeite hebben met het verlies van het oude beroep, of mogelijk opgelucht, maar onzeker over wat hun toekomstmogelijkheden zijn, of bang opnieuw te zullen uitvallen.

Door gestructureerd aanbieden van op de persoon afgestemde oefeningen en opdrachten worden belanghebbenden individueel of in de groep begeleid bij het ontwikkelen van een reëel toekomstbeeld.

Dit traject beoogt:

 • zicht geven op eigen mogelijkheden en vaardigheden
 • zicht geven op eigen affiniteiten t.a.v. beroepsmogelijkheden
 • zelf verantwoordelijk maken voor zoekproces
 • structuur bieden zodat men tot een haalbare beroepskeuze kan komen

Doelgroep:

 • mensen die twijfels hebben of juist prijs stellen op een arbeidsactief leven
 • mensen die moeite hebben zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt
 • mensen met psychische en/of fysieke beperkingen

Een intakegesprek gaat aan deelname vooraf.

In een aantal gevallen zal coaching vooraf gaan of deel uitmaken van beroepenherorientatietraject bedoeld om persoonlijke vraagstellingen te kunnen onderzoeken of innerlijke belemmeringen op te kunnen ruimen. Het helder krijgen van doelen en vinden van psychisch evenwicht is noodzakelijk. Dit met name om duurzaamheid te kunnen waarborgen voor de keuze die richting arbeidsmarkt gemaakt gaat worden.

Coaching
Coachen als proces van bewust beïnvloeden gericht op bereiken van heldere gewenste doelen. Of het nu gaat om persoonlijke of beroepsmatige groei en ontwikkeling, beter willen leren samenwerken, stressbestendigheid vergroten, in prive- en werksituatie effectiever en met meer plezier willen functioneren coaching kan daarbij helpen.

Coaching is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen en innerlijke belemmeringen op te ruimen. Niet door instructies of dwingende adviezen maar door op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en gedrag en vaardigheden in de praktijk te brengen.

Coachen beoogt:

 • bewust maken van de manier waarop belanghebbende keuzes maakt of problemen oplost
 • belanghebbende effectiever en plezierig in het werk te leren staan
 • inzicht en zelfverantwoordelijkheid te ontwikkelen over zijn eigen manier van leren
 • het zelfsturend vermogen van belanghebbende te ontwikkelen
Psycho-sociale consultatie
Psycho-sociale consultatie wordt geboden voor vragen die met het vaststellen, benoemen en advies m.b.t. psychische problematiek en psychische draag- en spankracht te maken hebben.

Consultatie wordt op zichzelfstaand, als onderdeel van een traject of voorafgaand aan een traject ingezet, en beoogt onder andere:

 • helder krijgen en inschatten van de psycho–sociale problematiek in relatie tot arbeid of reintegratie
 • verkrijgen van psycho-sociale diagnostiek en daaruit voortvloeiend advies en verwijzing
 • onderzoek naar de prognose over veranderbaarheid en reintegratie
 • het geven van inzicht en uitleg aan belanghebbende over zijn psychische en emotionele mechanisme
Effectiviteitstrainingen
De (Gordon) communicatietraining voor het verwerven van persoonlijke en professionele effectiviteit. Zowel groepsgewijs (inservice-training) als individueel. Op aanvraag van werkgever, reïntegratiebedrijf, uitkerende instantie of particulier. Bedoeld voor volwassenen die:
 • arbeidsconflicten of belemmeringen in functioneren ervaren
 • tijdens reïntegratie er achter komen dat verkrijgen van weerbaarheid noodzakelijk is voor een succesvolle terugkeer op de arbeidsmarkt
 • uit arbeidsproces zijn geraakt of dreigen te raken door moeite met het stellen van grenzen of ontbreken van vaardigheden om op adequate manier met onacceptabel gedrag van anderen of conflicten om te gaan